Wednesday, October 27, 2010

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုပါတီမ်ားနွင့္ ၂၀၁၀အလြန္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ေက်ာ္ဝင္း

ဆူးသံုးဆူး
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစဥ္ကတည္းက ၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ဘ၀တြင္ ဆူးၾကီးသံုးေခ်ာင္း စူး၀င္ ေန သလားစဥ္းစားမိ သည္။အိုင္ဒီယိုေလာ္ဂ်ီအျငင္းပြားမႈ၊လူမ်ိဳးစုႏိုင္ငံေရးနွင့္ စစ္ဘက္အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးဆိုေသာ ၿပသနာသံုးရပ္ ၿဖစ္ပါသည္။ပထမႏွင့္ဒုတိယဆူး(အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီနွင့္လူမ်ိဳးစု)ကို ဒီမိုကေရစီေဘာင္အတြင္းမသံုးသပ္ႏိုင္ခဲ့ရာမွ ၿပည္တြင္း စစ္အထိအေျခအေနဆိုးခဲ့ရၿပီး၊ တတိယ ဆူး (စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္)မွာ အဆိုပါ ၿပည္တြင္းစစ္၏အက်ိဳးဆက္ဟု သေဘာရပါသည္။
ကံေကာင္းေထာက္မစြာပင္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ၾသဇာၾကီးနိုင္ငံေရးပါတီမ်ားၿဖစ္သည္႔ ဗကပ၊အလံနီ၊ၿပည္ သူ႔ရဲေဘာ္ စသည္မ်ားကို ၿပည္တြင္းစစ္ထဲကြ်ံေစခဲ့ေသာ အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီၿပသနာ မွာ ယခုအခါပဲြၿပီးသေလာက္ ရွိသြား ပါၿပီ။ကြ်န္ေတာ္တို ့ႏိုင္ငံတြင္စဲြလမ္းသူ အနည္းအက်ဥ္း ရွိ သေလာက္ရွိေသးသည့္တိုင္ ႏိုင္ငံတကာတြင္မူ အေလးထားရမည့္ အာဂ်င္ဒါထဲတြင္မပါ၀င္ေတာ့ ပါ။ ၁၉၈၉ ဘာလင္တံတုိင္းၾကီးျပိဳက်သြားသည္ႏွင့္ ကမာၻၾကီး၏ တူ႐ႈခ်က္မွာ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ဒီမို ကေရစီဘက္ပီပီသသၾကီးလွည့္ေျပာင္းလာခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
သို႔ႏွင့္အမွ် စစ္ေအးအလြန္ကမာၻတြင္ ဘယ္သူက ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္း မေျပာၾကေတာ့ ပါ။ လူတန္းစားမဲ့ ကြန္ျမဴနစ္လူ႔ေဘာင္အသာထားဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကိုပင္ တူ႐ႈခ်က္မထားေတာ့ပါ။ ၂၀၁၀ေရြး ေကာက္ပြဲအၾကိဳကာလ ထြက္ေပၚလာေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အေဟာင္းအသစ္အားလံုးကိုၾကည့္လိုက္လွ်င္ ဒီမိုကေရ စီရည္မွန္းခ်က္တူညီစြာရွိေနသည္ကို အလြယ္ႏွင့္ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔တြက္ အုိင္ဒီယိုလိုဂ်ီဆူးၾကီးမရွိေတာ့ျပီဟု ဆို ႏုိင္စရာအေၾကာင္း ရွိပါလိမ့္မည္။

လူမ်ိဳးစုႏုိင္ငံေရး
ျပည္မရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားၾကား ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပက္သက္ေသာ သေဘာထားအေပၚ ျငင္းခံ လုိ႔ေကာင္းေနဆဲမွာပင္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ပါတီမ်ား အျပိဳင္းအ႐ုိင္းထြက္ေပၚလာသည္ကို သတိျပဳမိသည္။ ဤအခ်က္က တိုင္းရင္သားလူမ်ိဳး စုမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္မရွိ ႏုိင္ငံေရးပေလယာမ်ားထက္ တုိင္း ျပည္၏ ပကတိအရွိကို ပုိ၍ ဖတ္ ႏိုင္ေလသလား စဥ္စားဖို႔ရွိလာသည္။ အကယ္၍ ဤသို႔ ျဖစ္လွ်င္လည္း သဘာဝ က်သည္ဟု ဆိုရ ပါလိမ့္မည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံေရးပေလယာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား (အမ်ားစုဟူ၍ ပင္ဆိုႏိုင္ေလာက္ပါသည္)မွာ ၁၉၈၈ခုႏွစ္မွ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေနျဖင့္မူ လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္းႏွင့္ အမွ်ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ ခရီးရွည္ၾကမ္းၾကီးကို ျဖတ္သန္းခဲ့ ၾကျပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္အမွ် ရယ္ဒီကယ္လမ္းေၾကာင္း ၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ကိုယ္ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရျပီး ႏိုင္ငံေရးအရ တစ္စံုတစ္ရာ ရင့္က်က္ေနျပီဟုဆိုရပါလိမ့္မည္။ ထိုထက္ စစ္ေအးလြန္ေခတ္၏ ပထမဆံုးဇတ္ကြက္ ' ေဘာ္လကန္ႏိုက္ေဇရွင္း ' (အစိတ္အမႊာမႊာျပိဳကြဲမႈဟု အဓိ ပၸယ္ရသည္) က လည္းခါးသီးသည့္အမွန္အခ်ိဳ႕လွစ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ရာ " အမ်ိဳးသားေရးျပႆနာမွာ ဒီမိုကေရစီ၏ ေထာင္ ေခ်ာက္ " ဆိုေသာ ပိုလန္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ သံုးသပ္ခ်က္ကို ႏွလံုးသြင္းႏိုင္ေလာက္ျပီထင္ ပါသည္။
ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး စုပါတီအမ်ားစုအေန ျဖင့္ မည္သည့္အဖြဲ႕ကမွ ခြဲထြက္ေရးအေၾကာင္း မေျပာေတာ့ပါ။ ' ဖြံ႕ျဖိဳး ေရး ' (Development) ေၾကြးေၾကာ္သံကို ထိပ္တင္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖို႔ တာစူေနၾကေပျပီ။ တန္းတူညီမွ်ေရးအေျခခံေပၚတြင္ ကိုယ့္ၾကမၼာကို ဖန္တီခြင့္ရလွ်င္ ေဘာ္လကန္ႏိုက္ေဇရွင္း ျဖစ္ႏုိင္ ဖြယ္မရွိပါ။ အဓြန္႔ရွည္ၾကာတည္တံ့ခိုင္ျမဲမည့္ျပည္ေထာင္စုၾကီးကို ညီညီညြတ္ ညြတ္လက္တြဲတည္ ေဆာက္ႏုိင္စရာရွိပါသည္။ ဤေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ပင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုပါတီမ်ားျဖင့္ ယခု လာ ေတာ့မည့္ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္ေတြ႕က်က်ၾကည့္ျမင္ၾကဟန္ရွိပါသည္။ ဤေျခလွမ္းသည္ပင္ ဒု တိယ ဆူး(လူမ်ိဳးစုျပႆနာ) ဖယ္ရွားႏုိင္ေရးအတြက္ အဖြင့္က်ားကြက္ျဖစ္တန္ရာသည္။

စစ္ဘက္၊အရပ္ဘက္
အကယ္၍ ဒုတိယဆူးကိုသာ အျပီးတိုင္ဖယ္ရွားႏုိင္မည္ဆိုလွ်င္ တတိယဆူး(စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ဆက္ဆံ ေရးျပႆနာ)ကိစၥတြင္လည္း တစ္ဝက္မက ခရီးေရာက္သြားပါလိမ့္မည္ ထင္သည္။ သို႔ႏွင့္တုိင္ ဤကိစၥကိုမူအေလာ တၾကီး ေျဖရွင္းဖို႔မသင့္ဟု သေဘာရသ္ည။ ' ဘံုတူညီ ခ်က္ '(Common ground)ျဖစ္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ' စီးပြားေရးဖြံ႕ ျဖိိဳးမႈ ' ကို လက္တြဲၾကိဳးပမ္းရင္း စိတ္ ရွည္လက္ရွည္ညွိႏႈိင္း အေျဖရွာၾကမည္ျဖစ္ရာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုယူရပါလိမ့္ မည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ၂၀၁၀၁အလြန္အခင္းအက်င္းသစ္တြင္ ဒုတိယဆူးကို ဖယ္ရွား ႏိုင္လွ်င္ပင္ မဂၤလာရွိလွျပီ ဟုဆိုခ်င္သည္။ အျပီးတုိင္မဟုတ္လွ်င္ေသာ္မွ (အနိမ့္ဆံုး) အေျခခံ တည္ေဆာက္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္မိသည္။ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးသာျဖစ္ေသာ စာေရးသူအေနျဖင့္မူ ဤေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ပင္ ေရွ႕လ ၇ ရက္တြင္ မဲ႐ုံသို႔ သြားျဖစ္ ေအာင္သြားပါမည္။

1 comment:

phung bella said...

hi impressive blog.
We have a big website to sale cars online throughout Myanmar. Please visit us back at: http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_phung&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog